Pentru anul școlar 2023-2024 planul de școlarizare prevede două grupe de antepreșcolari cu 15 copii, o grupă mică cu 20 de copii, o grupă mijlocei cu 20 de copii, și o grupă mare cu maximum 20 de preșcolari.

 

RAPORT DE ACTIVITATE MANAGERIALĂ
PE ANUL ȘCOLAR 2021/2022
Director,
Lészai Emő-Clara
Anul şcolar 2021-2022 a însemnat pentru noi o perioadă foarte solicitantă, care a presupus o deosebită implicare în îndeplinirea cât mai eficientă a tuturor sarcinilor care ne-au fost trasate de-a lungul semestrului căci toți ne-am preocupat de creşterea calităţii şi a eficienţei procesului de învăţământ din instituția noastră. Dincolo de implicarea activă în procesul de instruire efectivă la grupe, s-ar mai putea menţiona alte câteva coordonate ale activității noastre derulate în semestrul I recent încheiat,.
I. CURRICULUM
1. Nivel conceptual managerial
Pentru o bună desfășurare a activității din grădiniță, am reactualizat, la începutul anului şcolar: organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare conform legislației;
Activitatea a fost direcționată de Programul Managerial și a urmărit asigurarea unui caracter științific al procesului de învățământ, parcurgerea integrală a materiei, pregătirea cadrelor didactice pentru activități , efectuarea unor asistențe la lecții, la inspecțiile curente și la cele speciale pentru obținerea gradelor didactice de către cadrele didactice, precum și dotarea grădiniței;
Documentele de proiectare managerială semestrială au fost realizate în cadrul general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar privind aplicarea curricumului național și cel elaborat de Inspectoratul Şcolar Judeţean şi au fost întocmite pe baza Proiectului de dezvoltare instituţională al unității în perioada 2021-2025;
Au fost desemnate prin decizii ale directorului, aprobate de Consiliul de Administrație Comisiile/ coordonatorii acestora:
- Comisia metodică, înființată cu numirea responsabilului acesteia, pentru învățământul preșcolar, Lészai Emő-Clara;
- Comisia pentru curriculum;
- Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie- coord. Vonó Beata;
- Comisia de gestionare SIIIR (Leszai Lehel.);
- Comisia pentru proiecte și programe și proiecte educative (Erdei Debora).
- Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
- Comisia pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltare profesională,
- Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică (Lészai Emő- Clara)
- Comisia pentru controlul managerial intern,
precum și alte comisii cu funcţionare pe durată limitată prevăzute de actele normative în vigoare: Comisia de cercetare disciplinară, Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor, de închiriere, de etică, de gestionare a situațiilor de risc, , Comisia pentru arhivare.
Membrii acestor comisii au primit, odată cu deciziile, și atribuțiile specifice;
Constituirea noului Consiliu Reprezentativ al Părinţilor, care a desemnat, la rândul său, conducerea Asociației de părinți Kulcsar Anca, care urmează a se încadra în limite legale și de activitatea căreia se vor ocupa, în viitor, președintele Consiliului Reprezentativ al Părinţilor.
Am respectat prevederile legale referitoare la constituirea Consiliului de administrație, care a cuprins 7 membri: profesorii desemnați de către Consiliului Profesoral, reprezentanții părinților din cele două unități școlare, reprezentanții desemnați de Consiliul Local al Primăriei municipiului;
Încadrarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic s-a efectuat conform necesităților și normativelor legislative în vigoare. Întocmirea Planului managerial pe anul școlar în curs, întocmirea tematicii ședințelor Consiliului profesoral și a Consiliului de administrație, ulterior și a Proiectului Planului de școlarizare și cel de încadrare cu personal didactic pentru anul școlar viitor;
Afișarea pe sistemul informațional electronic al unității sau transmiterea prin e-mailuri, cu 24 de ore înainte, tematicii supuse dezbaterilor în ședințele ulterioare, pentru ambele Consilii: profesoral și de administrație;
Crearea cadrului favorizant derulării procesului instructiv-educativ: amenajarea claselor, asigurarea auxiliarelor didactice necesare pregătirii preșcolarilor; întreţinerea bazei materiale existente în grădiniță etc.;
Documentarea pentru activitățile extracurriculare; Monitorizarea întocmirii documentației necesare parteneriatelor școlare, și a proiectelor educaţionale la nivelul unității cu comunităţile locale, naţionale celor specifice.
Supervizarea desfășurării activităților extracurriculare și a CDȘ -urilor.
Au fost întocmite documente pentru proiecte și parteneriate utile preșcolarilor din unitate, ceea ce conduc la dezvoltatrea lor personală:
Proiect Județean organizat de gradinita noastra: Olimpiada de sport între gradințe, sa derulat online cu participare record 200 de preșcolari 12 gradinițe.
Toate documentele școlare oficiale sunt arhivate și păstrate.
2. Nivel acțional pragmatic
Am urmărit ca activitatea mea ca director să fie transparentă, eficientă, în concordanță cu obiectivele grădiniței și cu legislația în vigoare, afișând hotărârile luate în cadrul Consiliului de administrație;
Climatul în unitate a fost lucrativ, destins, amical, existând colaborare între toate cadrele didactice; Încă de la începutul anului școlar a fost supus dezbaterii în Consiliul profesoral conținutul fișei de evaluare a cadrelor didactice;
Tematica specifică ședințelor lunare ale fiecărui Consiliu (profesoral și de administrație) a fost respectată și supusă dezbaterilor, conform planificărilor inițiale, C.A. şi-a îndeplinit atribuțiile prevăzute de ROFUIP, a cadrelor didactice de specialitate pe grupe, respectând, în general, principiul continuității, precum şi transferurile copiilor; a evaluat activitatea personalului unității și a acordat calificativele anuale ale întregului personal din instituție la începutul și pe parcursul anului trecut școlar; În cadrul ședințelor C.A. au fost prezentate și validate: Planul managerial pe anul școlar, Graficul cu tematica ședințelor Consiliului profesoral și a Consiliului de administrație, Planul de școlarizare pe anul școlar în curs și Proiectul de încadrare cu personal didactic pentru anul școlar viitor, programul grădiniței, Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2020-2021, , alte documente de raportare financiar-contabilă.
Diseminarea eficientă a informațiilor către personalul didactic , părinți a fost efectuată întotdeauna la timp, nu numai prin ședințele Consiliului profesoral, ci și prin ședințe operative de lucru; Problemele de legislaţie şcolară, regulamentele, fişele posturilor (reactualizate), au fost afişate la Avizierul grădiniței. Întocmirea cu responsabilitate a tuturor documentelor legale privind curriculumul național și pe cele cerute de ISJ sau de către alte autorități locale, trimițându-le la momentul oportun.
3. Activitatea didactică de predare-învățare-evaluare
Am avut în vedere instaurarea unui climat corespunzător în școală, o colaborare bună cu toate cadrele didactice, asigurarea unui caracter democratic actului de conducere, o bună colaborare cu comunitatea locală, cu ISJ și cu reprezentanții sindicatului din grădiniță; Comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar prin decizii interne au funcţionat conform planurilor manageriale proprii, care au contribuit, în mod direct, la realizarea planului managerial anual elaborat de conducerea unității; Rapoartele de activitate, documentele corespunzătoare portofoliilor Catedrelor şi monitorizarea realizată pe parcursul anului școlar evidenţiază realizarea activităţilor planificate la termen şi conform atribuţiilor stabilite fiecărui membru, indicând, în același timp, eficienţă şi responsabilitate din partea coordonatorilor și a tuturor membrilor acestora; Activitatea la nivelul tuturor Comisiilor s-a desfăşurat conform planului managerial stabilit la începutul anului şcolar, având obiective precise, o informare completă, o bază teoretică şi metodologică eficiente prin realizarea fișelor de lucru, a portofoliilor, atât ale copiilor, cât și ale cadrelor didactice, a tuturor evaluărilor predictive, formative, sumative, adaptate la stilurile de învățare ale copiilor, prin realizarea proiectelor, a evaluărilor etc;
Catedrele formate din profesori titulari, cadre didactice mai tinere sau mai în vârstă, cu experienţă didactică variabilă, au avut posibilitaţi certe de obţinere a performanţei şcolare, iar dintre preșcolari, mulţi s-au dovedit receptivi la efortul comun, profesor-elev, în procesul de predare-învățare-evaluare; Instrumentele metodice utilizate la clasă au vizat realizarea unor activitaţi didactice atractive, dinamice, de parteneriat, eficiente în planul competenţelor de comunicare şi de interpretare a noțiunilor asimilate; S-au întocmit planificările săptămânale personalizate în funcţie de grupă, realizate conform programelor în vigoare de către toate cadrele , demonstrând cunoașterea standardelor de calitate în proiectarea şi realizarea acestora, asigurând calitatea actului educaţional.
Planificarea activităţii de formare continuă a urmărit obiective centrate pe perfecţionarea actului didactic prin lecţii demonstrative şi expunere-dezbateri pe probleme de metodică.
Realizarea unui feedback clar şi constructiv care a evaluat performanţa și calitatea, identificând, printr-o analiză critică a lecţiilor, punctele tari şi conținuturile care trebuiau îmbunătăţite, formulând judecăţi cu claritate şi onestitate. În activitățile de predare-învățare- evaluare atât educatoarele au aplicat principiul egalităţii şanselor implementând strategii de instruire deferenţiată, deoarece preșcolarii cu CES au primit sprijin în activităţile de predare diferenţiată; Toate educatoarele au adus la cunoștință elevilor prevederile Regulamentului de ordine interioară, prelucrat la începutul anului școlar și desele contacte cu părinţii acestora s-au finalizat printr-o bună frecvenţă, evitând astfel absenteismul; au întocmit fişele de progres/ caracterizare psihopedagogică a preșcolarilor; S-a elaborat și aprobat programul activităţilor extracurriculare, care-a implicat un ansamblu bogat şi nuanţat de competenţe din partea Coordonatorului activităților școlare, extrașcolare/ extracurriculare, a educatoarelor și a celor educaţi; Toți profesorii au elaborat Rapoartele de activitate, atât pentru anul şcolar trecut, în baza cărora am realizat atât Raportul privind starea și calitatea activității din instituție în anul trecut școlar anterior cât și pentru primul semestru al anului şcolar în curs; S-au întocmit documentele cerute de care responsabilul CEAC, ce a pus la punct documentația ce urmează a fi verificată.
Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare, practicarea permanentă a evaluării formative obiective şi imparţiale; Folosirea în predare de către toate educatoarele (care au dovedit deosebite competenţe psihopedagogice, ştiinţifice, metodice și psihosociale) a unor metode activ-participative, prin utilizarea curentă şi eficientă a materialelor didactice, a unor modalităţi de eficientizare a activităţilor centrate pe copil, de lucru diferenţiat, prin stimularea învăţării, prin cooperare, în grup şi individuală, favorizând o predare- învățare- evaluare eficiente, prin îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu cele moderne de evaluare în scopul creşterii eficienţei activităţii de învăţare şi a îmbunătăţirii interesului şi motivaţiei învăţării, prin implementarea unor strategii de instruire, implicând și calculatorul sau laptopul și video-proiectoarele.
Rezultatele acestora purtând amprenta competenţei și a calităţii tuturor cadrelor didactice, justificate prin rezultatele bune și foarte bune ale preșcolarilor, dovezi grăitoare în acest sens.
La învățământul preșcolar , copiii au participat la numeroase concursuri la nivel județean și interjudețean, dar și national și international precum: Olimpiada de sport interjudețean și Concursul internațional: „Bábozzunk együtt", concurs de Teatru de papusi organizat in Ungaria. La ambele au participat doua grupe din grődiniáa noastra.
Participarea multor cadre didactice la activităţile extraşcolare/ extracurriculare, inițiate de Coordonatorul de programe educative școlare, extrașcolare/ extracurriculare . Activităţile educative s-au desfăşurat lunar la fiecare comisie aflată în subordine şi au vizat procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera Educaţiei pentru sănătate, Educaţiei religioase, Educaţiei pentru dezvoltare personală, Educaţiei pentru receptarea valorilor culturale, Educaţiei estetice, Educaţiei pentru valorile democraţiei, Educaţiei civice, Educaţiei pentru drepturile copilului, Educaţiei incluzive (valorificarea fiecărui elev) , Educaţiei ecologice etc.
Amintim parteneriatele încheiate cu Poliţia rutieră, Biserica, Biblioteca județeană și filialele acesteia, Palatul Copiilor, Teatrul/film, Cabinetul medical care au diversificat oferta de activităţi educative, contribuind la lărgirea paletei de activităţi extraşcolare oferit preșcolarului. Colaborarea permanentă prin întâlniri frecvente și printr-un dialog deschis cu psihologul școlii, cu educatoarele și cu familiile copiilor problemă, accentuând latura educativă, în scopul prevenirii eșecului școlar. S-a urmărit completarea ștuturor documentelor școlare.
4. Control/ Evaluare
a) Pentru activitatea didactică:
Inspecţia de îndrumare şi control efectuată la începutul anului școlar de Insp. Boar Felicia, a evidențiat o preocupare deosebită a cadrelor didactice și a conducerii școlii pentru deschiderea noului an școlar în condiții optime; Inspecțiile pentru obținerea gradelor didactice au constatat la toate cadrele, o proiectare creativă a activităților didactice, desfășurate prin integrarea unor diverse strategii didactice, orientând acțiunile și gândirea elevilor spre obținerea performanței;
Am monitorizat permanent întocmirea documentelor școlare, efectuând și asistențe la ore, mai ales la tinerele cadre didactice, participând și la câteva inspecții pentru obținerea gradelor didactice de către personalul didactic, care s-au finalizat cu nota 10 sau cu calificativul Foarte bine, relevând profesionalismul cadrelor didactice implicate.
La şedinţele cu părinţii claselor, eu însămi participând la două ședințe pe fiecare semestru ale Consiliului Reprezentativ al Părinților;
Am gestionat problemele ivite în acest semestru prin ședințe cu părinții pe unitate, prin luarea deciziilor cu instituțiile implicate: dispensar, medic, primărie, firma catering. Am monitorizat, în limitele timpului disponibil, activitatea unor Comisii, prin participare directă la activitățile acestora.
b) Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă:
• Verificarea şi semnarea fiecărui document din circuitul financiar-contabil
• Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor;
• Monitorizarea inventarierii anuale a activelor şi pasivelor instituţiei;
• Monitorizarea redactării Programului de achiziții pe anul clendaristic;
• Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administrativ şi financiar contabil;
• Toate documentele sunt corect arhivate și păstrate.
5. Implicare/ participare
Pregătirea preșcolarilor s-a realizat atât la clasă - prin activități planificate astfel, cât şi prin activităţi extracurriculare. Activitățile au fost monitorizate de către responsabilii CEAC şi de către conducere şi a condus la rezultate bune şi foarte bune.
6. Formare/ Dezvoltare profesională
Douő dintre cadre s-a înscris la definitivat și a susținut orele cu participarea metodiștilor. Nota obținută de ele a fost: 10. Majoritatea cadrelor didactice au participat la Cursuri de perfecționare, în special la cursurile organizate de CCD. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare a implicat toate cadrele didactice și copiii în organizarea de serbări şcolare, competiţii sportive sau participarea la diverse aniversări/comemorări.
7. Negocierea/ rezolvare conflictelor
La nivelul unității nu au existat situații conflictuale între personalul care și-a desfășurat activitatea în acest an școlar.
II. RESURSE UMANE
La toate nivelurile de învăţământ, toate normele/posturile au fost acoperite cu personal didactic calificat (în specialitate şi cu pregătire psihopedagogică corespunzătoare).
a) personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic
Personal angajat: 9, din care:
Personal didactic 4;
Personal didactic auxiliar 2;
Personal nedidactic 3;
- didactic:4. Ponderea personalului didactic cu definitivat şi/sau grade didactice este următoarea: Gradul didactic I , cu definitivat 1, debutant - 2
b) didactic auxiliar- număr pe categorii:
Secretar - 1 normă;
Administrator patrimoniu - 1normă;


c) nedidactic:
Bucătar - 1
Îngrijitoare - 1 normă;
Numărul preșcolarilor, la începutul anului, a fost următorul: 40 copii repartizați pe 3 grupe. 15 în grupa mare, 15 în grupa mijlocie, 10 în grupa mică.
Încadrarea personalului didactic s-a realizat sub coordonarea direcțiunii, conform următorului ciclu procedural: proiectare - confirmare/negociere IŞJ - evaluare - finalizare; Întregul proces s-a bazat pe planurile de învăţământ în vigoare şi pe oferta CDŞ aprobată în anul şcolar anterior; Toate grupele au funcţionat normal, încadrate cu personal calificat (aproximativ 100 % ) 1 gradul didactic I, Numărul mediu de copii pe cadru didactic s-a situat la valori comparabile cu valorile naţionale;
Planul de şcolarizare a fost realizat în întregime pentru anul şcolar 2021-2022 , și, pentru redactarea Proiectului Planului de școlarizare pentru anul şcolar 2021/2022, președintele Consiliului de administrație împreună cu secretarul, a urmărit permanent Calendarul mobilității personalului didactic, printr-o strânsă legătură cu ISJ, elaborând, după aprobarea Consiliului de administrație, cu promptitudine documentele cerute de acest for superior.
Întregul personal didactic și didactic auxiliar a participat la procesul decizional prin prezența acestora la Consiliul profesoral, la Comisiile metodice, precum și a celor aleși, la actul decizional al Consiliul de administrație, ale căror ședințe s-au desfășurat lunar și ori de câte ori a fost nevoie, iar cel nedidactic participând la ședințe când situația o impunea. Au fost respectate toate procedurile de disponibilizare/ pensionare a personalului.
Cu ocazia elaborării Proiectul Planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 și a Proiectului de încadrare cu personal didactic, au fost consultat Consiliul profesoral, înainte de luarea unei decizii în Consiliul de administrație al grădiniței, realizând astfel o comunicare internă rapidă, eficientă și transparentă, stimulând și încurajând astfel participarea cadrelor didactice la actul decizional.
Pe parcursul anului școlar, s-au reactualizat și fișele post ale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, semnate de către fiecare, s-au întocmit și contracte de muncă, Consiliul de administrație acordându-le și calificative;
Documentele privind Managementul resurselor umane au fost întocmite și transmise ISJ la momentul oportun.
Sprijinul acordat de Comisia pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltare profesională, a fost eficient, deoarece a asigurat informarea corespunzătoare a cadrelor didactice asupra ofertei de formare existente, aceasta având, în același timp, un rol decisiv în stabilirea unor criterii supuse aprobării Consiliului de administrație referitoare la decontarea cursurilor de care au beneficiat aproximativ întregul personal participant; Copiii cu cerințe speciale, care provin din familii cu venituri minime au beneficiat de ajutor social conform legislației.
Transferul copiilor s-a realizat conform legislației școlare.
Personalul didactic auxiliar și nedidactic a primit calificativele cu aprobarea Consiliului de Administrație.
Disciplinele opţionale au fost realizate prin aducerea la cunoştinţă copiilor şi părinţilor acestora atât prin ședințele și lectoratele cu părinții desfășurate de fiecare educatoare, cât și prin ședințele Consiliului reprezentativ al părinților.
Disciplinele opţionale au fost stabilite în concordanţă cu dorinţele părinţilor, aceştia optând, în majoritate, pentru cursuri de limbă engleză și dansuri.
S-a asigurat asistența sanitară a copiilor și a întregului personal din unitate, precum și protecția muncii, atât de către medicul și asistenta unității, prin decontarea unor analize medicale necesare personalului, prin participarea tuturor la examenul psihologic și la cel medical, cât și prin instruirea periodică realizată de reprezentanții firmei care s-au ocupat cu PSI și SSM;
Am întocmit numeroase adrese, împreună cu secretarul unității către ISJ, Primărie, necesare bunei desfășurări a activității din instituție;
Am coordonat, în limitele timpului disponibil și activitatea personalului nedidactic; Ca manager al acestei instituții, m-am implicat în rezolvarea transparentă și eficientă a unor situații generate de câțiva părinți din grădiniță, ajutată fiind de educatoare și de reprezentantul părinților; Toate aceste documente oficiale privind personalul unității noastre sunt corect arhivate și păstrate.
III. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
Proiectul de buget, toate documentele legale privind managementul financiar, ca și Proiectul Programului de achiziții și dotare au fost întocmite împreună cu contabila unității, aprobate de Consiliul de administrație și respectate întocmai.
Unitatea de învăţământ s-a încadrat în limitele costurilor standard elaborate de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar, la nivelul de învăţământ preşcolar, la cheltuielile de personal; la cheltuielile de întreţinere şi dezvoltare a bazei materiale, ţinând cont că toate cheltuielile materiale aprobate pentru încălzire, iluminat, reparaţii curente şi alte cheltuieli legale, din bugetul de stat, au fost suplimentate de primărie. Am obținut și sponsorizări, prin care a fost dotat cu un PC, cu aparatură specifică;
Am realizat renovarea terenului de joaca.
Elaborării și execuției bugetare li s-a conferit tranparență totală prin hotărârile Consiliului de administrație afișate la avizierul unității. Toate achizițiile efectuate au fost monitorizate de Comisia de achiziții și verificate de Auditul Primăriei, al ISJ și de curtea de Conturi.
Au fost întocmite o serie de contracte cu diverse firme pentru mentenanță, logistică, servicii PSI și SSM.
În ceea ce priveşte reparațiile și utilizarea spațiilor conform destinației, s-au achiziționat .4de pătuțuri pentru grupa mare de la Grădiniță;
Urmează a se reabilita sau a se izola cladirea. Dorim reinnoirea bucătăriei cerut de Sanepid.
Comisiile de inventariere și de casare au realizat inventarierea întregului patrimoniu al instituției și casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar uzate, conform legislației în vigoare. Documentele financiar-contabile sunt arhivate și păstrate în siguranță.
IV. DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE
Am avut o bună colaborare cu reprezentanții administraţiei locale (Primar, Compartimentele de Resurse Umane, de Urmărire Lucrări, Reparații din cadrul Primărie, precum și prin cei patru reprezentanți ai Consiliului local (prezenți cu intermitențe în ședințele Consiliului de administrație al unității), care s-au implicat direct pentru a veni în sprijinul grădiniței atât cu logistică, cât și cu resurse materiale, oferindu-ne pământ și florile din unitate;
În cooperare cu administraţia publică locală şi prin implicarea efectivă a reprezentanţilor acesteia în Consiliul de Administraţie a fost posibilă atât asigurarea expertizei profesionale pe toate problemele de finanţare şi administrare a unităţii de învăţământ, cât și prin sprijinul nemijlocit în rezolvarea unor priorităţi importante privind dezvoltarea bazei materiale a instituției noastre.
Grădinița noastră mai are o bună colaborare cu Biserica, Cabinetul medical, Cabinetul psihologic, Biblioteca şi Poliţia Locală și Municipală, colaborare care s-a materializat prin realizarea unor acțiuni comune în interesul copiilor și al unității noastre.
Am avut relaţii eficiente și de bună calitate cu Consiliul Local şi cu Primăria Municipiului Cluj si Fundația Csemete cărora le-am trimis numeroase proiecte prin care am solicitat fonduri din Bugetul local pentru organizarea Paralimpiadei pentru copii cu CES din județ.
Am realizat un grafic de evaluare a cadrelor didactice, realizat prin câteva inspecții la clase și prin ședințe operative de lucru, conform procedurii;
Au avut loc întâlniri periodice cu reprezentanții Primăriei și cu alți reprezentanți ai organizațiilor culturale, care ne-au lansat invitații pentru participarea preșcolarilor la diverse activități culturale.
Participarea la ședințele Consiliului reprezentativ al părinților a avut ca efect o implicare activă a acestora în actul de educație și a calității acestuia. La toate ședințele Consiliului de administrație a fost invitat liderul de sindicat.
Am avut o permanentă colaborare în domeniul managementului cu directorii altor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.
Relaționarea cu I.S.J. a fost bună, răspunzând prompt tuturor solicitărilor acestuia.
Data 21.01.2022
Semnătura:
Lészai Emő-Clara


ANUNȚ

Consiliul de administrație a Grădiniței Reformate cu P. P. Nr. 1. ”CSEMETE” Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca str. Paris, nr. 13, telefon 0745518041, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice vacante:

3 posturi titular - educatoare linie maghiară.

Concursul se va desfășura conform următorului grafic

1.       Înregistrarea cererilor la secretariatul unității  11/13.04.2023

2.       Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs 18.04.2022

3.       Proba practica/ Inspecție specială la clasă 24.04.2022

4.       Afișarea rezultatelor probei practice/ inspecției special la clasă 24.04. 2023

5.       Proba scrisă 25.04.2022

6.       Afișarea rezultatelor probei scrise 26.04.2023

7.       Depunerea contestațiilor27.04.2023

8.       Afișarea rezultatelor finale 28.04.2023

9.       Repartizarea candidaților 28.04.2023

Se pot înscrie la concurs, absolvenți cu diploma ai învățământ superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diploma specializarea educatori/ învățători.

La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:

1.       Fisa de înscriere conform Metodologiei

2.       Copie de pe fila din buletinul de identitate sau carte de identitate cu numele, prenumele si domiciliul

3.       Copii de pe certificatele de naștere si căsătorie (pentru solicitanți, care și-au schimbat numele) -conform cu originalul

4.       Copii de pe acte de studii, foile matricola si certificatele profesionale

5.       Copii de certificarea obținerii gradelor didactice/ conform cu originalul

6.       Copie de pe actul de repartizare pe perioada viabilității postului

7.       Copie a acordului ME, decizia inspectoratului școlar sau întreprinderii de a întrerupe activitatea (daca este cazul)

8.       Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ( daca este cazul)

9.       Copie de pe carnetul de munca

10.   Avizul unității de învățământ particular

11.   Avizul medical din care să rezulte că sunt apți pentru a preda în învățământ

12.   Adeverință eliberat de unitate de învățământ la care sunt angajate privind sancțiunile disciplinare din ultimii 2 ani școlari încheiați și pe parcursul anului școlar în curs

13.   Declarație pe propria răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice si nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală

 

14.   Cazier judiciar.

 

 

Curricumul and subjects

 • Languages (Hungarian, Romanian, English)
 • Math
 • Social studies
 • Science
 • Health
 • Physical education (Modern/Folk Dancing, Swimming, Gymnastics...)
 • Art
 • Music
 • Environmental education
 • Religion
 • Informational Technology (Computer literacy)
 • Character education

  Tenger

Education

Vallás

The kindergarten is a Hungarian-English one. Nowadays the life is unimaginable without knowing a language of international circulation. Without overburdening the children, they learn English in an easy way. We have English speaking volunteers who communicate with the children in English. Theyl spend seven hours a day with the groups next to the nursery teacher. In this way our children will learn more easily how to express themselves in English. Every Wednesday at five o’clock in the afternoon an extra music lesson starts in the nursery.

As the computer and Internet related technology dominate our lives in the 21st century we believe it is vital for children to accept the computer as a part of everyday life. Using age appropriate software, our aim is to familiarise the child with basic use of the computer. Carefully selected software provides the opportunitites for them to improve their language skills as well as learn things such as shapes, numbers, colours, name of the animals, to differentiate sounds etc.

The children study Romanian language too. The fact, children whose mother tongue is Hungarian have serious difficulties in the elementary school if they don’t know some Romanian. There are gym classes in the curricula and parents may opt for a fitness class, folk and modern dance class, swimming class as well.

The aim of our activity is both the Christian education and creating the most favourable, satisfactory conditions for them to grow up, to satisfy their thirst of knowledge, the intellectual curiosity.

Over half a century ago, the communist regime banned the Reformed kindergartens and now we are very glad to be able to start again the denominational kindergartens. The Hungarian teaching at every level is not complete without the Hungarian kindergartens. Overcoming the difficulties, our well-equipped kindergarten is waiting for 


RajzFor us is very important to create the proper environment for the children to play freely and passionately. Approaching to the school age we are focusing more on learning, developing manual skill and thinking. We would like for our children to become faithful, well-balanced, very worthy persons for our church and society.the children. The phrase “ora et labora” = pray and work – in the case of our children is changed to: play, pray and learn!

The year before last year 45 children attended our kindergarten in three groups. In the 2008–2009 school-year there were already four groups. Two nursery groups, each of ten children (two-three years old), these were lead by Eszter Simon and Éva Ambrus, one little group (three-four years old children), guided by Csilla Jankó, and the big group (five-six years old children) lead by dr. Emőke Lészai.